Bibliografija zaposlenih v CKFF(75)

Kartiranje habitatnih tipov

2016

Trčak, B. & D. Erjavec 2016. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov 2016/2018 – Sklop 4: Polhograjsko hribovje. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].

2015

Petrinec, V., B. Trčak, D. Erjavec, A. Marinšek & M. Govedič, 2015. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na območju reke Mure. Končno poročilo. VGB Maribor d.o.o., Maribor & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 88 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Petrinec, V., B. Trčak, D. Erjavec, A. Marinšek & M. Govedič, 2015. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov na območju reke Mure (območje PFS). Končno poročilo. VGB Maribor d.o.o., Maribor & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 63 str., digitalne priloge. [Naročnik: Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Maribor].
Poboljšaj, K., B. Trčak, D. Erjavec, A. Lešnik, M. Cipot, V. Grobelnik, M. Vamberger & A. Pirnat, 2015. Strokovne podlage za Presojo sprejemljivosti za varovana območja in Okoljsko poročilo – segment narava za OPPN občine Renče-Vogrsko na območju glinokopa Okroglica. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 50 str. [Naročnik: Občina Renče-Vogrsko].
Trčak, B., 2015. Kartiranje habitatnih tipov, popis invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in nelegalnih odlagališč odpadkov na območju KP Ljubljansko barje, Roj in Jarškega proda. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 56 str., digitalne priloge. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Trčak, B., D. Erjavec & M. Cipot, 2015. Kartiranje habitatnih tipov 2014/2015 – Sklop 2: Ličenca, Sklop 5: Ajševica, Sklop 8: Mišja dolina. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str. [Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ljubljana].
Trčak, B. & M. Govedič, 2015. Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Biosfernem območju Kras v letu 2015. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 37 str., priloge [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

2014

Trčak, B., 2014. Kartiranje habitatnih tipov v dolini reke Voglajne. V: Govedič, M. & A. Lešnik (ur.), Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne (končno poročilo), str. 23–59, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Trčak, B. & D. Erjavec, 2014. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje – izbrana območja. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str., pril. [Naročnik: Krajinski park Ljubljansko barje].
Trčak, B., D. Erjavec & M. Govedič, 2014. Monitoring negozdnih habitatnih tipov v Biosfernem območju Kras v letu 2014. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 47 str., priloge [Naročnik: Javni zavod Park Škocjanske jame, Škocjan].

2012

Govedič, M., B. Trčak, B. Zakšek & R. Verovnik, 2012. Usmeritve za trajnostno rabo habitatov kvalifikacijskih vrst mravljiščarjev in habitatnih tipov Natura 2000 v Krajinskem parku Goričko. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 41 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].
Trčak, B., M. Podgorelec, D. Erjavec, M. Govedič & A. Šalamun, 2012. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov vzhodnega dela Krajinskega parka Goričko v letih 2010–2012. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 134 str., pril. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Goričko].

2011

Erjavec, D., & B. Trčak, 2011. Kartiranje habitatnih tipov na območju enote GO62-SP za OPN Hrastnik. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Občina Hrastnik, Hrastnik].
Poboljšaj K., D. Erjavec in J. Figelj, 2011. DPN za rekonstrukcijo daljnovoda 2 x 400 kV Šoštanj-Podlog. Kartiranje habitatnih tipov in ornitološka študija. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str + pp. [Naročnik: ZUM Maribor].
Trčak, B. & D. Erjavec, 2011. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov v Krajinskem parku Ljubljansko barje med Mateno in Igom (I. varstveno območje). Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Notranje Gorice].

2010

Trčak, B., D. Erjavec, M. Govedič & V. Grobelnik, 2010. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov izbranih območij v Krajinskem parku Ljubljansko barje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 77 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].

2009

Erjavec, D., A. Šalamun & A. Javorič, 2009. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Bohor. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 21 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Erjavec, D. & V. Grobelnik, 2009. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Velika Planina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: MOP, Ljubljana].

2008

Erjavec, D., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2008. Kartiranje habitatnih tipov na območju Vremščice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 26 str. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Slovenija, Divača].
Poboljšaj, K, M. Govedič, M. Jakopič, A. Lešnik, A. Pirnat, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2008. Izdelava strokovnih podlag za poročilo Presoja vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za načrtovano pridobitev pridobivalnega prostora Šempas za potrebe opekarniške dejavnosti z namenom izkoriščanja gline, laporja in fliša – širitev glinokopa Okroglica II na pridobivalni prostor Šempas. 2. faza – zaključno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 55 str., pril. [Naročnik: Goriške opekarne d.d., Renče].
Šilc, U., A. Čarni, B. Čušin, D. Erjavec, M. Jakopič, P. Košir, A. Marinšek, I. Sajko & B. Trčak, 2008. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, območje Šentjernejsko polje-Gorjanci. Končno poročilo. ZRC SAZU, Biološki inštitut, Ljubljana. 15 str, digitalne priloge. [Naročnik: MOP, Ljubljana].
Trčak, B., A. Čarni, V. Petrinec, M. Jakopič, D. Erjavec, P. Košir, U. Šilc, I. Zelnik, A. Marinšek & I. Sajko, 2008. Kartiranje habitatnih tipov na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice. V: Govedič, M., A. Lešnik & M. Kotarac (ur.), Pregled živalskih in rastlinskih vrst, njihovih habitatov ter kartiranje habitatnih tipov s posebnim ozirom na evropsko pomembne vrste, ekološko pomembna območja, posebna varstvena območja, zavarovana območja in naravne vrednote na vplivnem območju predvidenih HE Brežice in HE Mokrice (končno poročilo), str. 45–124, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju, Lutra, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine, Ljubljana, Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Ljubljana, Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, Vodnogospodarski biro Maribor, Maribor & Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za biologijo, Ljubljana.

2007

Erjavec, D., M. Jakopič, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2007. Dodatek h kartiranju habitatnih tipov na območju izbrane trase daljnovoda 2x110 kV Beričevo–Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & A. Šalamun, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Kras – južni del. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Skaručna. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Govedič, M., V. Grobelnik, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun, B. Trčak, A. Vrezec, 2007. Študija kartiranja habitatnih tipov in naravovarstvena presoja sprejemljivosti vplivov gradnje variante prenosnega plinovoda M2/1 na odseku od Šentgotarda do Podmilja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 62 str. [Naročnik: Geoplin Plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Jakopič, M., D. Erjavec, B. Trčak & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Huda luknja. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana].
Jakopič, M. & V. Grobelnik, 2007. Kartiranje habitatnih tipov območja Mokrišče pod Blejsko Pristavo (Izdelava projektne dokumentacije južne razbremenilne ceste na Bledu R1-209, odsek Bled–Soteska). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str. [Naročnik: PNZ svetovanje projektiranje, d.o.o., Ljubljana].
Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Gornjo Radgono in Veržejem. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 181 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Kotarac, M., M. Cipot, D. Erjavec, M. Govedič, V. Grobelnik, M. Jakopič, A. Kapla, B. Trčak, A. Lešnik, K. Poboljšaj, P. Presetnik, F. Rebeušek, A. Šalamun, A. Vrezec, 2007. Analiza živega sveta na območju Mure med Šentiljem in Veržejem: Kartiranje habitatnih tipov in inventarizacija izbranih živalskih skupin na območju reke Mure med Šentiljem in Gornjo Radgono. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 151 str. [Naročnik: VGB Maribor d.o.o., Maribor].
Trčak, B., 2007. Študija kartiranja habitatnih tipov na območju gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice – TE TOL: dopolnitev za varianto trase med Črnučami in Tomačevim. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi d.o.o, Ljubljana].

2006

Govedič, M., M. Cipot, V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, K. Poboljšaj, F. Rebeušek, A. Šalamun & B. Trčak, 2006. Kartiranje in opredelitev notranjih območij habitatnih tipov in vrst (Projekt: Upravljanje z ribniki Podvinci in Velovlek (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 33 str. [Naročnik: Mestna občina Ptuj, Ptuj].
Govedič, M., M. Jakopič, F. Rebeušek, A. Vrezec, B. Trčak, D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Kapla, B. Rozman & A. Šalamun, 2006. Pilotna naravovarstvena študija v treh naseljenih gorskih dolinah občine Tržič vključno z inventarizacijo habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst (Projekt: Karavanke Natura 2000 (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003)). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 84 str. [Naročnik: Občina Tržič, Tržič].
Jakopič, M. & B. Trčak, 2006. Presoja sprejemljivosti vplivov gradnje prenosnega plinovoda M5/R51 Vodice-TE-TOL – kartiranje habitatnih tipov. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Jakopič, M., D. Erjavec, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2006. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov s predlogom conacije Natura 2000 območja Boč – Haloze – Donačka gora (SI3000118). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 48 str., digitalne priloge.
Trčak, B., D. Erjavec, M. Jakopič, A. Javorič & B. Rozman, 2006. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov s predlogom conacije Natura 2000 območja Haloze – vinorodne (SI3000117). Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij (7174201-01-01-0002) (Phare čezmejno sodelovanje Slovenija-Avstrija 2003). Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 49 str., digitalne priloge.

2005

Erjavec, D., M. Kotarac & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov na trasi predvidenega plinovoda M2/1 na odseku Trojane–Vodice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., digitalne priloge. [Naročnik: Geoplin plinovodi, d.o.o., Ljubljana].
Jakopič, M., D. Erjavec, A. Javorič, B. Rozman & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipih na območju izbrane variante daljnovoda 2x110 kV Beričevo–Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., digitalne priloge. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Jakopič, M., D. Erjavec & B. Trčak, 2005. Kartiranje habitatnih tipov dela tranzicijskega območja Biosfernega območja Kras. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: Park Škocjanske jame].

2004

Erjavec, D. & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju predvidenega prenosnega visokotlačnega plinovoda M1/1 na trasi Ceršak–Kidričevo. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: Geoplin d.o.o., Ljubljana].
Erjavec, D., B. Trčak, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2004. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov – Sklop: Ribniška dolina. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., digitalne priloge. [Naročnik: MOPE, Ljubljana].
Erjavec, D., M. Jakopič, B. Trčak & V. Grobelnik, 2004. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov, sklop: Spodnja Sava. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: RS Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Ljubljana].
Erjavec, D., M. Kotarac & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju variant prenosnega plinovoda R25D na trasi Šentrupert–Šoštanj. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str., digitalne priloge. [Naročnik: VGB Maribor d.d., Maribor].
Jakopič, M., D. Erjavec, M. Kotarac & B. Trčak, 2004. Ekspertno mnenje o habitatnih tipih na območju variant daljnovoda 2x110 kV Beričevo-Trbovlje. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., digitalne priloge. [Naročnik: ZUM Urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor].
Jakopič, M., D. Erjavec, V. Grobelnik, A. Šalamun & B. Trčak, 2004. Kartiranje habitatnih tipov Parka Škocjanske jame. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., digitalne priloge. [Naročnik: Park Škocjanske jame, Škocjan].
Rozman, B. & B. Trčak, 2004. Kartiranje habitatnih tipov na območju golf igrišča Bled. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str. [Naročnik: Golf in Kamp Bled d.d., Bled].
Rozman, B., D. Erjavec, V. Grobelnik, M. Jakopič, I. Leskovar, A. Šalamun & B. Trčak, 2004. Izdelava prostorskega načrta razvoja – kartiranje habitatnih tipov za območje občine Trbovlje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 32 str. [Naročnik: Občina Trbovlje, Trbovlje].

2003

Erjavec, D., B. Trčak & V. Grobelnik, 2003. Kartiranje habitatnih tipov na območju urbanistične zasnove Rogaške Slatine. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: API d.o.o., Ljubljana].
Jakopič, M., B. Trčak, B. Rozman, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2003. Kartiranje habitatnih tipov na območju predvidene rekonstrukcije magistralnega visokotlačnega plinovoda M2 na trasi Rogatec-Rogaška Slatina. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: Geoplin d.o.o., Ljubljana].
Kaligarič, M., S. Škornik, B. Lipej, J. Otopal, J. Škalič, B. Rozman, D. Erjavec, B. Trčak, V. Grobelnik, F. Rebeušek, A. Lešnik, A. Šalamun & K. Poboljšaj, 2003. Kartiranje habitatnih tipov v okviru projekta LIFE-Narava »Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na Kraškem robu«. Poročilo. Znanstveno-raziskovalno središče, Univerza na Primorskem, Koper & Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Rozman, B., B. Trčak, D. Erjavec & V. Grobelnik, 2003. Ekpertno mnenje o habitatnih tipih za študijo daljnovoda 110 kV Murska Sobota–Lendava. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Murska Sobota].
Rozman, B., D. Erjavec, V. Grobelnik & B. Trčak, 2003. Kartiranje habitatnih tipov v okviru projekta "Ohranitev ogroženih habitatnih tipov in vrst na Kraškem robu" – severni del. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Znanstveno raziskovalno središče RS Koper, Koper].

2002

Center za kartografijo favne in flore, 2002. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov Mestne občine Ljubljana. Mestna občina Ljubljana, Zavod za varstvo okolja. Ljubljana. [zgibanka].
Leskovar, I., M. Govedič, M. Jakopič, P. Presetnik, B. Rozman & B. Trčak, 2002. Kartiranje negozdnih habitatnih tipov Bela krajina – Zahod 1. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str. [Naročnik: Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič & A. Šalamun, 2002. Kartiranje habitatnih tipov zahodnega dela Mestne občine Ljubljana. Delno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič, B. Rozman & A. Šalamun, 2002. Kartiranje habitatnih tipov zahodnega dela Mestne občine Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič, B. Rozman, S. Strgulc-Krajšek & A. Šalamun, 2002. Kartiranje in naravovarstveno vrednotenje habitatnih tipov mestne občine Ljubljana. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 35 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Kotarac & B. Trčak, 2002. Kartiranje habitatnih tipov na območju mednarodnega mejnega prehoda Gruškovje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Servis skupnih služb vlade Republike Slovenije, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Kotarac & B. Trčak, 2002. Kartiranje habitatnih tipov na območju mednarodnega mejnega prehoda Jelšane. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: Servis skupnih služb vlade Republike Slovenije, Ljubljana].

2001

Leskovar, I., M. Jakopič & B. Trčak, 2001. Habitat and land use mapping in cadastral communities Hercegovščak and Korovci. Abridged version of report. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 15 str. [Naročnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana].
Leskovar, I., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2001. Kartiranje habitatov za lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 13 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Leskovar, I., M. Jakopič & V. Grobelnik, 2001. Kartiranje habitatov za lokacijski načrt za sanacijo in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri od Dokležovja do Kučnice. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 16 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Leskovar, I., V. Grobelnik, B. Rozman & B. Trčak, 2001. Kartiranje in vrednotenje habitatnih tipov na območju Mestne občine Celje. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 22 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Celje, Celje].
Leskovar, I., V. Grobelnik, B. Rozman & M. Jakopič, 2001. Kartiranje habitatnih tipov na območju predvidenih variant obvoznice Prevalje. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 12 str., pril. [Naročnik: ZEU - Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Murska Sobota].
Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič & B. Rozman, 2001. Kartiranje habitatnih tipov vzhodnega dela Mestne občine Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 19 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana, Ljubljana].
Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič & B. Trčak, 2001. Kartiranje habitatnih tipov in rabe tal v katastrskih občinah Hercegovščak in Korovci. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Urbanistični inštitut Republike Slovenije, Ljubljana].

2000

Leskovar, I., B. Rozman & M. Jakopič, 2000. Flora, vegetacija in habitatni tipi. V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in favne na Radenskem polju (končno poročilo), str. 16–31, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Leskovar, I., B. Rozman & M. Jakopič, 2000. Flora, vegetacija in habitatni tipi. V: Poboljšaj, K. (ur.), Inventarizacija flore in vegetacije ter izbranih živalskih skupin za študijo variant 2. tira železniške proge Divača–Koper (končno poročilo), str. 12–29, Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju.
Leskovar, I., B. Rozman, M. Jakopič & V. Grobelnik (2000). Habitattypkartierung entlang der Mur zwischen Veržej und Mota. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 23 str., pril. [Naročnik: WWF for Nature, International Danube Carpathian Programme, Vienna, Austria].
Leskovar, I., B. Rozman, M. Jakopič & V. Grobelnik, 2000. Kartiranje habitatnih tipov ob reki Muri od Veržeja do Mote. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 20 str., pril. [Naročnik: WWF for Nature (International Danube Carpathian Programme), Vienna, Austria].
Leskovar, I., M. Jakopič & M. Kotarac, 2000. Kartiranje habitatov na trasi daljnovoda DV 2 x 110 kV M. Sobota–Lendava. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str., pril. [Naročnik: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, Maribor].
Leskovar, I., M. Jakopič, M. Kotarac & B. Rozman, 2000. Kartiranje habitatov na trasi daljnovoda DV 2 x 110 kV M. Sobota–Mačkovci. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 14 str. [Naročnik: Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Maribor].
Leskovar, I., V. Grobelnik & M. Jakopič, 2000. Kartiranje habitatnih tipov na trasi DV 110 kV Lenart–Radenci. Poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 17 str., pril. [Naročnik: Elektro Maribor].
Leskovar, I., V. Grobelnik, M. Jakopič, M. Kotarac, B. Rozman & S. Strgulc Krajšek, 2000. Kartiranje habitatnih tipov obsavskega območja v Mestni občini Ljubljana. Končno poročilo. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 18 str., pril. [Naročnik: Mestna občina Ljubljana].

1999

Kotarac, M. & V. Grobelnik, 1999. Kartiranje habitatnih tipov na Ljubljanskem barju. Center za kartografijo favne in flore, Miklavž na Dravskem polju. 11 str. [Naročnik: MOP, Uprava RS za varstvo narave, Ljubljana & Mestna občina Ljubljana].