Bibliografija zaposlenih v CKFF(8)

Podatkovne zbirke

2021

Fišer, C., B. Mavrič, M. Govedič, A. Pekolj & M. Zagmajster, 2021. Checklist of amphipod crustaceans (Crustacea: Amphipoda) in Slovenia. Natura Sloveniae, Ljubljana 23(2): 5–24.

2019

Sillero, N., K. Poboljšaj, A. Lešnik & A. Šalamun, 2019. Influence of Landscape Factors on Amphibian Roadkills at the National Level. Diversity, Basel 11, 13: 15 pp. [doi:10.3390/d11010013]

2017

Govedič, M., 2017. Zgodbe fotografij rib v kljunih ptic. Svet ptic, Ljubljana (4): 6–11.
Kotarac, M. & A. Šalamun, 2017. Pregled znanega števila vrst za nekatere skupine. Trdoživ, Ljubljana 6(2): 39.

2009

Krofel, M., V. Cafuta, G. Planinc, M. Sopotnik, A. Šalamun, S. Tome, M. Vamberger & A. Žagar, 2009. Razširjenost plazilcev v Sloveniji: pregled podatkov, zbranih do leta 2009. Natura Sloveniae, Ljubljana 11(2): 61–99.
Verovnik, R., T. Čelik, V. Grobelnik, A. Šalamun, T. Sečen & M. Govedič, 2009. Vzpostavitev monitoringa izbranih ciljnih vrst metuljev. Končno poročilo (IV. mejnik). Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana. 150 str. [Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana].

2007

Vrezec, A., S. Polak, A. Kapla, A. Pirnat, V. Grobelnik & A. Šalamun, 2007. Monitoring populacij izbranih ciljnih vrst hroščev – Carabus variolosus, Leptodirus hochenwartii, Lucanus cervus in Morinus funereus, Rosalia alpina. 145 str., 7 prilog. [Naročnik: MOP, Ljubljana].

2001

Kryštufek, B., M. Bedjanič, S. Brelih, N. Budihna, S. Gomboc, V. Grobelnik, M. Kotarac, A. Lešnik, L. Lipej, A. Martinčič, K. Poboljšaj, M. Povž, F. Rebeušek, A. Šalamun, S. Tome, P. Trontelj & T. Wraber, 2001. Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 682 str. [Naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana & Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana].