Strokovna mnenja in podlage


Pripravljamo strokovna mnenja in podlage za potrebe varstva narave in pri posegih v okolje oz. v naravo (v fazi predhodnega postopka, presoje vplivov na okolje in pridobitve okoljevarstvenega soglasja oz. naravovarstvenih pogojev).

Pomemben del našega delovanja je svetovanje potencialnim investitorjem in občinam glede postopkov in zahtev varstva narave, še posebej pri posegih v varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja, ter priprava zahtevane dokumentacije.
Pripravljamo oz. sodelujemo pri strokovnih podlagah:
  • za naravovarstveno vrednotenje izbranih območij,
  • za vzpostavitev nadomestnih habitatov (npr. mokrišč in ekstenzivnih travniških površin),
  • za renaturacijo vodotokov,
  • pri postavitvi ribjih stez,
  • o problematiki kormoranov in rib,
  • o problematiki dvoživk in cest (ugotavljanje prehodov živali, postavitev varovalnih ograj in podhodov),
  • o vplivih postavitve vetrnih elektrarn na netopirje,
  • s predlogi za varstvo zatočišč netopirjev pri prenovi stavb in urejanju jamskih vhodov,
  • za ugotavljanje prisotnosti lyssa virusov pri netopirjih,
  • za vplive izgradnje malih hidroelektrarn (MHE) na ribe, rake in školjke.

V zadnjih dvajsetih letih smo za različne namene izdelali več kot 100 strokovnih mnenj in podlag.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Direkcija RS za infrastrukturo (DI), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), parki (KP Ljubljansko barje, RP Škocjanske jame), občine (Gornja Radgona, Ljubljana, Vrhnika), gospodarstvo (Dravske elektrarne Maribor (DEM), Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Holding Slovenske elektrarne (HSE), Plinovodi d.o.o.).