Metulji


RAZISKAVE

  • Popisujemo dnevne in nočne metulje proučevanih območij, s poudarkom na naravovarstveno pomembnih vrstah (Rdeči seznam, zavarovane vrste).
  • Zbiramo, urejamo in analiziramo podatke o prisotnosti posameznih vrst metuljev v Sloveniji.
  • Spremljamo stanje oz. izvajamo monitoring razširjenosti in populacijskih trendov dnevnih metuljev ter ohranjenosti njihovih habitatov.
  • Opravljamo ciljne raziskave metuljev kot strokovno podlago za okoljska poročila, mnenja ARSO in mnenja ZRSVN.
  • Opravljamo presoje vplivov na naravo (PVO) ter presoje sprejemljivosti vplivov na varovana (Natura 2000 in zavarovana) območja za metulje.
  • Preverjamo uspešnost izvedenih ohranitvenih oz. nadomestnih ukrepov za metulje.

SVETOVANJA

  • Svetujemo pri upravljanju določenega območja glede na prisotnost naravovarstveno pomembnih vrst metuljev.
  • Svetujemo pri načrtovanju nadomestnih habitatov za metulje.
  • Izvajamo naravovarstveni nadzor pri izvedbi naravovarstvenih ukrepov za metulje.

V Sloveniji živi okrog 3.600 vrst metuljev. Od tega je 180 vrst dnevnih metuljev, ostalo so nočni metulji. Nočne metulje tradicionalno delimo na velike nočne metulje (Macroheterocera) in metuljčke (Microlepidoptera). Na razširjenost metuljev in njihovo pojavljanje vplivajo ekološki dejavniki, klimatske razmere in spremembe v geološki zgodovini.

Pestrost pojavljanja odraslih metuljev ni stalna preko celega leta. Največ vrst je aktivnih v toplih mesecih leta od aprila do septembra, določene vrste predvsem nočnih metuljev pa so aktivne zgolj v zimskih mesecih. Za natančno ugotovitev katere vrste metuljev živijo na določenem območju, je tako potrebnih več popisov skozi celo leto. Za splošne sezname vrst dnevnih metuljev so dovolj že štirje ali pet popisov na leto in sicer od aprila do septembra, medtem ko je za podajanje številčnosti potrebnih najmanj devet popisov na leto. Pri nočnih metuljih je za splošen pregled vrst, ki živijo na območju, potrebnih najmanj deset popisov na leto.

Pri popisovanju metuljev uporabljamo različne metode. Za popise splošne vrstne pestrosti dnevnih metuljev uporabljamo poligonske popise, medtem ko za spremljanje stanja številčnosti vrst med leti uporabljamo transektno metodo ali metodo lova in ponovnega ulova (MRR). Pri popisovanju dnevnih metuljev si vedno pomagamo z metuljnico.

Pri nočnih metuljih popisovanje poteka ponoči z uporabo svetil, ki oddajajo svetlobo v ultravijoličnem spektru. Pri delu uporabljamo središčno osvetljene lovilne šotore in pasti. V pomladnih in jesenskih mesecih uporabljamo tudi vinske vabe.

Vseh vrst metuljev ni mogoče določiti na terenu. Takšne vrste prepariramo v laboratoriju in po potrebi naredimo tudi genitalne preparate, po katerih se osebke lahko določi.

Rezultati raziskav metuljev so pogosto razširjenost posameznih vrst na območju ali pa obsežnejše analize njihovih gostot in populacij ter opredelitev najpomembnejših območjih za varstvo posamezne ogrožene vrste.

Na področju raziskovanja metuljev imamo več kot petnajstletne reference.

Naši naročniki: Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), parki (KP Goričko, RP Škocjanske jame), občine (Domžale, Gornja Radgona, Ljubljana, Ptuj, Rogaška Slatina, Tržič), gospodarstvo (Dravske elektrarne Maribor (DEM), Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Holding Slovenske elektrarne (HSE), Plinovodi d.o.o.).
Projekti Bibliografija