Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, 2001

Razpoložljive favnistične in floristične podatke smo organizirali v podatkovno zbirko ter pripravili karte razširjenosti evropsko pomembnih vrst. Skupaj s preostalimi strokovnjaki smo ocenili ogroženost obravnavanih taksonov in pripravili predloge nadaljnjih raziskav.
O projektu  Rezultati  Poročila

O projektu

V podatkovno zbirko smo skušali vključiti kar največ razpoložljivih florističnih in favnističnih podatkov. Na podlagi zbranih podatkov smo pripravili arealne karte evropsko pomembnih rastlinskih in živalskih vrst v Sloveniji. Skupaj s preostalimi strokovnjaki smo ocenili ogroženost obravnavanih taksonov in pripravili predloge nadaljnjih raziskav.

Rezultati

 • V raziskavo je bilo zajetih 193 taksonov (vrst, podvrst, skupin vrst) rastlin, morskih organizmov, žuželk, rakov in vretenčarjev (brez ptic).
 • Arealne karte temeljijo na skupno 13.060 primarnih podatkih, ki predstavljajo 5.461 različnih nahajališč. 30,9 % primarnih podatkov je novejših (pridobljenih po l. 1970).
 • Največje število primarnih podatkov na vrsto je pri vretenčarjih (dvoživke, sesalci, plazilci) in metuljih.
 • Za večino nahajališč je značilna visoka stopnja natančnosti.
 • Splošno poznavanje taksonov je nezadostno ali pomanjkljivo.
 • Znanje o razširjenosti taksonov je v glavnem zadovoljivo do zelo dobro.
 • Večina taksonov ima areale, ki so manjši od 20 % površine Slovenije (redkost je torej očiten atribut evropsko pomembnih vrst).
 • Taksonomsko znanje je v glavnem zelo dobro; pomanjkljivosti so v aplikaciji molekularno-bioloških metod pri razreševanju problematike vrst dvojčic.
 • Ekološko znanje o taksonih, vključenih v raziskavo, je nezadostno ali ga ni.
 • Populacijski trendi v glavnem niso znani.

Poročila

 • Kryštufek, B., M. Bedjanič, S. Brelih, N. Budihna, S. Gomboc, V. Grobelnik, M. Kotarac, A. Lešnik, L. Lipej, A. Martinčič, K. Poboljšaj, M. Povž, F. Rebeušek, A. Šalamun, S. Tome, P. Trontelj & T. Wraber, 2001. Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji. Prirodoslovni muzej Slovenije, Ljubljana. 682 str. [Naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana & Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Ljubljana].


Vodja projektadr. Boris Kryštufek
Nosilec projektaPrirodoslovni muzej Slovenije
Partnerji projektaCenter za kartografijo favne in flore
Zavod za ribištvo
Nacionalni inštitut za biologijo
NaročnikMinistrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Programjavna sredstva