Projekti

POTOČNI RAKI

LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
Krajinski park Ljubljansko barje: Raziskava razširjenosti raka koščaka (Austropotamobius torrentium) na Ljubljanskem barju v letu 2018
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Ujemite naravo!, 2016–2017
Raziskava in tehnične rešitve za prehod raka koščaka preko pregrade MHE na reki Lobnici, 2016
Monitoring ciljnih vrst rakov, 2007–2015
Monitoring potočnih rakov v regijskem parku Škocjanske jame, 2013–2014
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
Phare: Zasnova conacij izbranih Natura 2000 območij, 2003–2006