Projekti

DVOŽIVKE

LIFE AMPHICON: Ohranjanje dvoživk in obnova njihovih habitatov (AMPHIbian CONservation and habitat restoration) – LIFE18 NAT/SI/000711, 2019–2026
LIFE-IP NATURA.SI: LIFE Integriran projekt za okrepljeno upravljanje Nature 2000 v Sloveniji – LIFE17 IPE/SI/000011, 2018–2026
EIP KROTA: Izboljšanje naravovarstvenih učinkov kmetijskih pridelovalnih sistemov v Sloveniji, 2022–2025
Informacijski center za varstvo dvoživk Slovenije, od leta 2020 dalje
Dvoživke in ceste, od leta 1999 dalje
Popis velikega pupka in hribskega urha v Triglavskem narodnem parku v letu 2019
Še smo tu! – Domorodne vrste še nismo izrinjene, 2018–2019
MEJ-MO JIH! – Pomen ohranjenih MEJic in MOkrišč za prilagajanje podnebnim spremembam in ohranjanje biodiverzitete, 2018
Inventarizacija barjanskih oken – favna (dvoživke) in flora v okviru projekta Ohranitev in promocija vodnih biotopov – kali in barjanska okna za prihodnost (LOKNA), 2015
Ocena stanja za območje Natura 2000 na porečju Voglajne, 2013–2014
Raziskave dvoživk in močvirske sklednice v okviru projekta WETMAN, 2011–2014
Inventarizacija flore in favne v izbranih vodnih virih v Beli krajini, 2011
Strokovne podlage za opredelitev Natura 2000 območij, 2003–2011
Inventarizacija močvirske sklednice, hribskega urha in velikega pupka na Ljubljanskem barju, 2008–2009
1001 kal – 1001 zgodba o življenju, 2005–2007
Varstvo dvoživk in netopirjev v regiji Alpe-Jadran, 2005–2007
Ohranitev ogroženih habitatov in vrst na območju Kraškega roba, 2002–2005
Raziskava razširjenosti evropsko pomembnih vrst v Sloveniji, 2001
Kali – mreža vodnih biotopov, 1999–2000